Regulamin sprzedaży biletów on line

Regulamin sprzedaży Biletów w trybie online
wraz z polityką prywatności

 • 1

Używane w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Bilety – bilety na koncerty organizowane w ramach Wydarzenia Koncertowego;
 • Festiwal – Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Chopin i jego Europa” organizowany co roku przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina;
 • Instytut - Narodowy Instytut Fryderyka Chopina wpisany do rejestru instytucji kultury pod numerem RIK 51/2001, nr NIP 525-22-14-269, nr Regon 017307171, z siedzibą w Warszawie przy ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa, e-mail: nifc@nifc.pl, tel.: (+48 22) 44 16 100, adres strony internetowej: http://pl.chopin.nifc.pl/institute/;
 • Koncert – wszystkie koncerty organizowane i współorganizowane przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina z wyjątkiem Festiwalu oraz Konkursu;
 • Konkurs – wszystkie konkursy pianistyczne organizowane przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina;
 • Regulamin – niniejszy regulamin;
 • Wydarzenie Koncertowe- Festiwal, Koncert lub Konkurs.

 

 • 2
 1. Celem niniejszego Regulaminu jest ustalenie zasad sprzedaży w trybie online Biletów, z wyłączeniem biletów na koncerty i wydarzenia, w odniesieniu do których obowiązują odrębne regulaminy. Szczegóły dotyczące koncertów w ramach Wydarzenia Koncertowego, którego dotyczy sprzedaż zgodnie z Regulaminem dostępne będą na stronie internetowej Instytutu: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­www.nifc.pl.
 2. Sprzedaż w trybie online Biletów prowadzona jest przez Instytut. Strona internetowa Instytutu pod adresem: bilety.nifc.pl (tickets.nifc.pl dla wersji anglojęzycznej) pozwala na zakup w trybie online Biletów.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Instytutu pod adresem: https://bilety.nifc.pl.
 4. Zakup w trybie online Biletów jest możliwy wyłącznie po zalogowaniu się przez Kupującego na konto po uprzedniej rejestracji konta w systemie sprzedaży w trybie online na stronie internetowej Instytutu, wskazanej w ust. 2 powyżej. Podczas rejestracji konta wymagane jest podanie adresu e-mail użytkownika konta. Do dokonania zakupu Biletów w trybie online wymagane jest uzupełnienie danych użytkownika o imię i nazwisko lub nr PESEL i adres w przypadku wyrażenia żądania otrzymania faktury na zasadach wskazanych w ust. 9 poniżej.
 5. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z systemu sprzedaży Biletów:
 6. oprogramowanie: dowolna przeglądarka internetowa obsługująca aplikację JavaScript, program umożliwiający podgląd i wydruk plików zapisanych w formacie  PDF;
 7. wymagania sprzętowe: komputer z dostępem do Internetu, procesor Pentium 233 Mhz lub lepszy, pamięć RAM: min.128MB, karta video i monitor o rozdzielczości Super VGA (800 x 600) lub wyższej.
 8. Bilet upoważnia do wstępu tylko na określony koncert w ramach Wydarzenia Koncertowego, który został wskazany przez Kupującego podczas zakupu. Sprzedaż w trybie online Biletów prowadzona będzie do dnia danego koncertu w ramach Wydarzenia Koncertowego lub do momentu wyczerpania puli miejsc przeznaczonych na Bilety w sprzedaży online w odniesieniu do danego Wydarzenia Koncertowego.
 9. Cena podana w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia jest wiążąca. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT.
 10. Należność za Bilety zakupione online należy uregulować w formie polecenia przelewu lub płatności kartą (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Diners Club, JCB, MasterCard Mobile). Kupujący ponosi wszelkie ewentualne koszty związane z dokonywaniem płatności za Bilet w trybie przewidzianym w niniejszym ustępie.
 11. Do każdej transakcji może zostać wystawiona faktura. Faktura wystawiana jest na żądanie zainteresowanego, zgłoszone drogą mailową na adres bilety.koncerty@nifc.pl w terminie do 14 dni od dnia uiszczenia należności za transakcję. Instytut upoważniony jest do wystawienia faktury elektronicznej i przesłania jej w formacie pliku PDF na adres e-mail Kupującego. Faktura może być wystawiona wyłącznie na ten podmiot, który zakupił dany Bilet.
 12. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Instytutu Kupujący otrzyma drogą elektroniczną powiadomienie o aktywacji wydruku Biletu/Biletów w opcji print@home. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie powiadomienia, jeżeli powyższe spowodowane jest przyczynami leżącymi po stronie Kupującego (w szczególności błędnie podany adres mailowy, przepełniona skrzynka mailowa, etc.).
 13. Bilety ulgowe z ulgą w wysokości 50% ceny przysługują uczniom, studentom do ukończenia 26 roku życia, emerytom i rencistom (po okazaniu stosownego dokumentu uprawniającego do zniżki przy wejściu na koncert w ramach Wydarzenia Koncertowego). W przypadku braku stosownego dokumentu osoba posiadająca taki Bilet jest zobowiązana do uregulowania należności w wysokości różnicy między ceną Biletu ulgowego a normalnego, w kasach Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie przy ul. Okólnik 1.
 14. Zwrot zakupionego Biletu na Koncert jest możliwy po przesłaniu wypełnionego formularza (formularz stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu) o zwrocie Biletu najpóźniej na 15 dni przed datą danego Koncertu, na adres: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ul. Tamka 43; 00-355 Warszawa, Polska lub na adres mailowy: bilety.koncerty@nifc.pl. Zwrot należności za zakup Biletu odbywa się przelewem na rachunek bankowy, z którego dokonywana była płatność w terminie 21 dni od otrzymania pisma, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Zwrot należności za Bilet w przypadku rezygnacji Kupującego następuje w wysokości 100% ceny zwracanego Biletu.
 15. Zwrot zakupionego Biletu na koncert w ramach Festiwalu jest możliwy po przesłaniu wypełnionego formularza (formularz stanowi załącznik na 1 do Regulaminu) o zwrocie Biletu najpóźniej na 10 dni przed datą danego koncertu w ramach Festiwalu, na adres: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ul. Tamka 43; 00-355 Warszawa, Polska lub na adres mailowy: bilety.festiwal@nifc.pl. Zwrot należności za zakup Biletu odbywa się przelewem na rachunek bankowy, z którego dokonywana była płatność w terminie 21 dni od otrzymania pisma, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Zwrot należności za Bilet w przypadku rezygnacji Kupującego następuje w wysokości 100% ceny zwracanego Biletu.
 16. Zwrot zakupionego Biletu na koncert w ramach Konkursu jest możliwy po przesłaniu wypełnionego formularza (formularz stanowi załącznik na 1 do Regulaminu) o zwrocie Biletu najpóźniej na 30 dni przed datą rozpoczęcia całego Konkursu, na adres: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ul. Tamka 43; 00-355 Warszawa, Polska lub na adres mailowy: bilety.konkurs@nifc.pl. Zwrot należności za zakup Biletu odbywa się przelewem na rachunek bankowy, z którego dokonywana była płatność w terminie 21 dni od otrzymania pisma, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Zwrot należności za Bilet w przypadku rezygnacji Kupującego następuje w wysokości 100% ceny zwracanego Biletu.
 17. W przypadku odwołania koncertu w ramach Wydarzenia Koncertowego z przyczyn działania siły wyższej (kataklizmy, klęski żywiołowe, ataki terrorystyczne, żałoba narodowa, niedyspozycja artysty etc.) przysługuje zwrot pełnej należności za Bilet na dany koncert w ramach Wydarzenia Koncertowego, po przesłaniu pisemnej reklamacji na adres: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ul. Tamka 43; 00-355 Warszawa, Polska lub na adres e-mail: bilety.koncerty@nifc.pl, , w terminie do 2 miesięcy od planowanej daty koncertu w ramach Wydarzenia Koncertowego.
 18. Ewentualne nieprawidłowości w działaniu systemu sprzedaży w trybie online Biletów na koncerty w ramach Wydarzenia Koncertowego mogą być zgłaszane na adres mailowy: bilety.koncerty@nifc.pl,  lub pod adres: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ul. Tamka 43; 00-355 Warszawa, Polska. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, adres (listowny lub elektroniczny) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Instytut rozpatrzy reklamację w ciągu 30 dni od otrzymania maila lub pisma z reklamacją. 
 19. Na podstawie art. 38 ust. 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.), Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie art. 27 tej ustawy.
 20. Kupujący uprawniony jest i zobowiązany do korzystania z systemu sprzedaży w trybie online Biletów zgodnie z jego przeznaczeniem i zobowiązany jest do powstrzymywania się od wszelkiej aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe jego funkcjonowanie, w tym w szczególności od ingerowania w zawartość systemu sprzedaży w trybie online Biletów lub jego elementy techniczne oraz od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 21. Instytut ma prawo do utrwalenia przebiegu koncertów w ramach Wydarzeń Koncertowych przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nabywca Biletu uczestniczący na jego podstawie w wydarzeniu publicznym przyjmuje do wiadomości, że udział w tym wydarzeniu jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na rejestrację, transmitowanie i rozpowszechnianie głosu lub wizerunku dla celów dokumenta­cyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, w związku z jakimkolwiek programem lub publikacją, w których zostanie wykorzystane nagranie koncertu w ramach Wydarzenia Koncertowego z prawem przeniesienia tej zgody na podmioty trzecie.
 22. Umowa sprzedaży online Biletów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim, w przypadku rozbieżności w treści Regulaminu w wersji polskiej i angielskiej, przeważające znaczenie ma wersja polska.
 23. Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Kupujący będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 24. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.
 25. Instytut jest uprawniony do zmiany Regulaminu. O zmianach Regulaminu Kupujący powiadamiani są za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany przy zakładaniu konta, o którym mowa w ust. 4 powyżej. Zmiany dokonane w Regulaminie wiążą Kupującego, pod warunkiem, iż został on poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianach.

Polityka prywatności

 • Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie w bazie Instytutu swoich danych osobowych oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji umowy, w tym rezerwacji, sprzedaży lub dokonania zwrotu biletów, jej rozliczenia, a także innych czynności związanych ze świadczoną usługą.
 • Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie rezerwacji i sprzedaży Biletów przez Instytut.
 • Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 • Administratorem danych jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie przy ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą:
  • poczty tradycyjnej na adres ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa
  • email: iod@nifc.pl
 • Państwa dane osobowe zostały pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych (sprzedaż/zakup) w sklepie internetowym za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.
 • Powierzone dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:
  • w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ze strony Kupującego ograniczających tę zgodę,
  • w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy (3 lata lub 10 lat),
  • w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Rodzaj przetwarzanych danych.
  • Imię i nazwisko
  • Adres email, telefon
  • Dane adresowe
 • Państwa dane przetwarzane będą tylko przez upoważnionych pracowników NIFC i nie będą przekazywane innym podmiotom.
 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

Pliki do pobrania:

Formualrz zwrotu biletu