Regulamin sprzedaży biletów on line

Regulamin sprzedaży Biletów
w trybie online

§ 1
Używane w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1)    Bilety – bilety na koncerty organizowane w ramach Wydarzenia Koncertowego;
2)    Festiwal – Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Chopin i jego Europa” organizowany co roku przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina;
3)    Instytut - Narodowy Instytut Fryderyka Chopina wpisany do rejestru instytucji kultury pod numerem RIK 51/2001, nr NIP 525-22-14-269, nr Regon 017307171, z siedzibą w Warszawie przy ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa, e-mail: nifc@nifc.pl, tel.: (+48 22) 44 16 100, adres strony internetowej: http://pl.chopin.nifc.pl/institute/;
4)    Koncert – wszystkie koncerty organizowane i współorganizowane przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina z wyjątkiem Festiwalu oraz Konkursu;
5)    Konkurs – wszystkie konkursy pianistyczne, Eliminacje do Konkursu Chopinowskiego oraz Transmisja Konkursu Chopinowskiego organizowane przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, z wyjątkiem konkursu określonego w pkt 6 poniżej;
6)    Konkurs Chopinowski -Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, który odbędzie się w dniach  2-23.10.2021 r.
7)    Regulamin – niniejszy regulamin;
8)    Wydarzenie Koncertowe- Festiwal, Koncert, Konkurs  lub Konkurs Chopinowski 2021.

§ 2
1.    Celem niniejszego Regulaminu jest ustalenie zasad sprzedaży w trybie online Biletów na Wydarzenia Koncertowe, z wyłączeniem biletów na koncerty i wydarzenia, w odniesieniu do których obowiązują odrębne regulaminy. Szczegóły dotyczące koncertów w ramach Wydarzenia Koncertowego, którego dotyczy  sprzedaż zgodnie z Regulaminem dostępne będą na stronie internetowej Instytutu: www.nifc.pl.


2.    Sprzedaż w trybie online Biletów prowadzona jest przez Instytut. Strona internetowa Instytutu pod adresem: bilety.nifc.pl (tickets.nifc.pl dla wersji anglojęzycznej) pozwala na zakup w trybie online Biletów.


3.    Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Instytutu pod adresem: https://bilety.nifc.pl.


4.    Zakup w trybie online Biletów jest możliwy wyłącznie po zalogowaniu się przez Kupującego na konto po uprzedniej rejestracji konta w systemie sprzedaży w trybie online na stronie internetowej Instytutu, wskazanej w ust. 2 powyżej. Podczas rejestracji konta wymagane jest podanie adresu e-mail użytkownika konta. Do dokonania zakupu Biletów w trybie online wymagane jest uzupełnienie danych użytkownika o imię i nazwisko lub nr PESEL i adres w przypadku wyrażenia żądania otrzymania faktury na zasadach wskazanych w ust. 9 poniżej.


5.    Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z systemu sprzedaży Biletów:
a)    oprogramowanie: dowolna przeglądarka internetowa obsługująca aplikację JavaScript, program umożliwiający podgląd i wydruk plików zapisanych w formacie  PDF;
b)    wymagania sprzętowe: komputer z dostępem do Internetu, procesor Pentium 233 Mhz lub lepszy, pamięć RAM: min.128MB, karta video i monitor o rozdzielczości Super VGA (800 x 600) lub wyższej.


6.    Bilet upoważnia do wstępu tylko na określony koncert w ramach Wydarzenia Koncertowego, który został wskazany przez Kupującego podczas zakupu. Sprzedaż w trybie online Biletów prowadzona będzie do dnia danego koncertu w ramach Wydarzenia Koncertowego lub do momentu wyczerpania puli miejsc przeznaczonych na Bilety w sprzedaży online w odniesieniu do danego Wydarzenia Koncertowego.


7.    Wstęp na Koncert  jest możliwy wyłącznie za okazaniem ważnego biletu na koncert w ramach Wydarzenia Koncertowego, zakupionego zgodnie z Regulaminem, o ile Instytut nie zezwolił na wstęp na innych warunkach, tj. w szczególności zgodnie z „Regulamin sprzedaży Biletów w trybie online” lub na podstawie identyfikatora, akredytacji, zaproszenia, innego rodzaju przepustki.


8.    Bilety nie mogą być odsprzedawane bez zgody Instytutu, w szczególności na aukcjach, licytacjach, konkursach oraz poza autoryzowanymi przez Instytut punktami sprzedaży.


9.    Instytut Informuje,  że  zgodnie z art. 133 Kodeksu wykroczeń Kodeks wykroczeń z dnia 20 maja 1971 r. (Dz.U. z 2019  poz. 821 ze zm.) „Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.  Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.


10.    Bilety nabyte niezgodnie z Regulaminem, w tym z nielegalnych lub nieupoważnionych źródeł, uznaje się za nieważne. Bilety takie nie upoważniają do wstępu na koncert w ramach Wydarzenia Koncertowego.


11.    Cena podana w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia jest wiążąca. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT.


12.    Należność za Bilety zakupione online należy uregulować w formie polecenia przelewu lub płatności kartą (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Diners Club, JCB, MasterCard Mobile). Kupujący ponosi wszelkie ewentualne koszty związane z dokonywaniem płatności za Bilet w trybie przewidzianym w niniejszym ustępie.


13.    Kupujący może wystawić samodzielnie fakturę w trakcie zakupu biletów poprzez wybranie dokumentu sprzedaży "faktura".


14.    Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Instytutu Kupujący otrzyma drogą elektroniczną powiadomienie o aktywacji wydruku Biletu/Biletów w opcji print@home. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie powiadomienia, jeżeli powyższe spowodowane jest przyczynami leżącymi po stronie Kupującego (w szczególności błędnie podany adres mailowy, przepełniona skrzynka mailowa, etc.).


15.    Bilety ulgowe z ulgą w wysokości 50% ceny przysługują uczniom, studentom do ukończenia 26 roku życia, emerytom i rencistom (po okazaniu stosownego dokumentu uprawniającego do zniżki przy wejściu na koncert w ramach Wydarzenia Koncertowego). W przypadku braku stosownego dokumentu osoba posiadająca taki Bilet jest zobowiązana do uregulowania należności w wysokości różnicy między ceną Biletu ulgowego a normalnego, w kasach Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie przy ul. Okólnik 1.

16.    Zwrot zakupionego Biletu  na Koncert jest możliwy po przesłaniu wypełnionego formularza (formularz stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu) o zwrocie Biletu najpóźniej na 24  godzin przed datą danego Koncertu, na adres: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ul. Tamka 43; 00-355 Warszawa, Polska lub na adres mailowy: bilety.koncerty@nifc.pl. Zwrot należności za zakup Biletu odbywa się przelewem na rachunek bankowy, z którego dokonywana była płatność w terminie 21 dni od otrzymania pisma, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Zwrot należności za Bilet w przypadku rezygnacji Kupującego następuje w wysokości 100% ceny zwracanego Biletu.


17.    Zwrot zakupionego Biletu na koncert w ramach Festiwalu jest możliwy po przesłaniu wypełnionego formularza (formularz stanowi załącznik na 1 do Regulaminu) o zwrocie Biletu najpóźniej na 24  godziny przed datą danego koncertu w ramach Festiwalu, na adres: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ul. Tamka 43; 00-355 Warszawa, Polska lub na adres mailowy: bilety.festiwal@nifc.pl. Zwrot należności za zakup Biletu odbywa się przelewem na rachunek bankowy, z którego dokonywana była płatność w terminie 21 dni od otrzymania pisma, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Zwrot należności za Bilet w przypadku rezygnacji Kupującego następuje w wysokości 100% ceny zwracanego Biletu.


18.    Zwrot zakupionego Biletu na koncert w ramach Konkursu jest możliwy po przesłaniu wypełnionego formularza (formularz stanowi załącznik na 1 do Regulaminu) o zwrocie Biletu najpóźniej na 24 godziny przed datą danego przesłuchania konkursowego, na adres: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ul. Tamka 43; 00-355 Warszawa, Polska lub na adres mailowy: bilety.konkurs@nifc.pl. Zwrot należności za zakup Biletu odbywa się przelewem na rachunek bankowy, z którego dokonywana była płatność w terminie 21 dni od otrzymania pisma, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Zwrot należności za Bilet w przypadku rezygnacji Kupującego następuje w wysokości 100% ceny zwracanego Biletu.


19.     Zwrot zakupionego biletu na koncert w ramach Konkursu Chopinowskiego 2021 jest możliwy na 24 godziny przed datą danego przesłuchania konkursowego po przesłaniu wypełnionego formularza (formularz stanowi załącznik na 1 do Regulaminu) o zwrocie Biletu na adres: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ul. Tamka 43; 00-355 Warszawa, Polska lub na adres mailowy: bilety.konkurs@nifc.pl. Zwrot należności za zakup Biletu odbywa się przelewem na rachunek bankowy, z którego dokonywana była płatność w terminie 21 dni od otrzymania pisma, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Zwrot należności za Bilet w przypadku rezygnacji Kupującego następuje w wysokości 100% ceny zwracanego Biletu.

20.    W przypadku odwołania koncertu w ramach Wydarzenia Koncertowego z przyczyn działania siły wyższej (kataklizmy, klęski żywiołowe, ataki terrorystyczne, żałoba narodowa, niedyspozycja artysty etc.) przysługuje zwrot pełnej należności za Bilet na dany koncert w ramach Wydarzenia Koncertowego, po przesłaniu pisemnej reklamacji na adres: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ul. Tamka 43; 00-355 Warszawa, Polska lub na adres e-mail: bilety.koncerty@nifc.pl, w terminie do 2 miesięcy od planowanej daty koncertu w ramach  Wydarzenia Koncertowego.


21.    Ewentualne nieprawidłowości w działaniu systemu sprzedaży w trybie online Biletów na koncerty w ramach Wydarzenia Koncertowego mogą być zgłaszane na adres mailowy: bilety.koncerty@nifc.pl lub pod adres: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ul. Tamka 43; 00-355 Warszawa, Polska. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, adres (listowny lub elektroniczny) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Instytut rozpatrzy reklamację w ciągu 30 dni od otrzymania maila lub pisma z reklamacją.  


22.    Na podstawie art. 38 ust. 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.), Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie art. 27 tej ustawy.


23.    Kupujący wyraża niniejszym bezwarunkową zgodę na umieszczenie w bazie Instytutu swoich danych osobowych oraz na ich przetwarzanie  w celu  realizacji umowy, w tym rezerwacji, sprzedaży lub dokonania zwrotu Biletów, jej rozliczenia, a także innych czynności związanych ze świadczoną usługą. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie rezerwacji i sprzedaży Biletów przez Instytut. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia. Administratorem ww. danych osobowych jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie, ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa.


24.    Kupujący uprawniony jest i zobowiązany do korzystania z systemu sprzedaży w trybie online Biletów zgodnie z jego przeznaczeniem i zobowiązany jest do powstrzymywania się od wszelkiej aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe jego funkcjonowanie, w tym w szczególności od ingerowania w zawartość systemu sprzedaży w trybie online Biletów lub jego elementy techniczne oraz od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


25.    Instytut ma prawo do utrwalenia przebiegu koncertów w ramach Wydarzeń Koncertowych przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nabywca Biletu uczestniczący na jego podstawie w wydarzeniu publicznym przyjmuje do wiadomości, że udział w tym wydarzeniu jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na rejestrację, transmitowanie i rozpowszechnianie głosu lub wizerunku dla celów dokumenta-cyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, w związku z jakimkolwiek programem lub publikacją, w których zostanie wykorzystane nagranie koncertu w ramach Wydarzenia Koncertowego z prawem przeniesienia tej zgody na podmioty trzecie.


26.    Umowa sprzedaży online Biletów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim, w przypadku rozbieżności w treści Regulaminu w wersji polskiej i angielskiej, przeważające znaczenie ma wersja polska.


27.    Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Kupujący będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


28.    Instytut nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.


29.    Instytut jest uprawniony do zmiany Regulaminu. O zmianach  Regulaminu Kupujący powiadamiani są za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany przy zakładaniu konta, o którym mowa w ust. 4 powyżej. Zmiany dokonane w Regulaminie wiążą Kupującego, pod warunkiem, iż został on poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianach.

 

 

Polityka prywatności

 • Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie w bazie Instytutu swoich danych osobowych oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji umowy, w tym rezerwacji, sprzedaży lub dokonania zwrotu biletów, jej rozliczenia, a także innych czynności związanych ze świadczoną usługą.
 • Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie rezerwacji i sprzedaży Biletów przez Instytut.
 • Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 • Administratorem danych jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie przy ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą:
  • poczty tradycyjnej na adres ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa
  • email: iod@nifc.pl
 • Państwa dane osobowe zostały pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych (sprzedaż/zakup) w sklepie internetowym za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.
 • Powierzone dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:
  • w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ze strony Kupującego ograniczających tę zgodę,
  • w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy (3 lata lub 10 lat),
  • w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Rodzaj przetwarzanych danych.
  • Imię i nazwisko
  • Adres email, telefon
  • Dane adresowe
 • Państwa dane przetwarzane będą tylko przez upoważnionych pracowników NIFC i nie będą przekazywane innym podmiotom.
 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

Pliki do pobrania:

Formualrz zwrotu biletu